Kernwaarden

Aan de hand van onze kernwaarden hebben wij onze visie opgesteld.

Relatie: Ik mag er zijn 

Wij geloven dat onze kinderen zijn uniek geschapen met hun eigen gaven en talenten. Vanuit liefde voor alle kinderen proberen wij samen te leren. Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten is een belangrijke waarde voor ons. Samen met de kinderen zorgen leerkrachten voor een veilige sfeer waarbinnen gewerkt kan worden aan het ontwikkelproces. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en vieren de successen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de verbondenheid met de leerstof. Wanneer de leerstof aansluit bij de behoeften en interesses van de kinderen, zullen zij sneller tot groei en ontwikkeling komen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen leren omzien naar elkaar, zodat ze respectvol omgaan met de mensen om hen heen.

Competentie: Ik kan het (Zelfontplooiing)

Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Competentie zegt ook iets over het zelfvertrouwen van leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht weet wat de sterke en minder sterke kanten van een leerling zijn en dat de school het onderwijs hierop aanpast. Door rekening te houden met mogelijkheden en interesses van leerlingen blijft de betrokkenheid groot, waardoor de ontwikkeling van een kind beter verloopt.

Autonomie: Ik doe het zelf (Professionaliteit)

Autonomie zegt iets over de zelfstandigheid van leerlingen. Leerlingen kunnen zelfstandig binnen een klassenorganisatie werken. Ze kunnen zelf oplossingen zoeken, keuzes maken en op hun eigen leerproces en gedrag reflecteren. Natuurlijk zit hier een opbouw in. Leerlingen sturen (voor een deel) hun eigen leergedrag. Wij stimuleren autonomie door middel van verschillende werkvormen, procesgericht en doelgericht werken en werken aan eigenaarschap.