Kernwaarden

Relatie: Ik mag er zijn 

Wij geloven dat onze leerlingen geliefde kinderen zijn van God. Vanuit die liefde proberen wij samen te leren. Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten is een belangrijke waarde voor ons. Samen met de kinderen zorgen leerkrachten voor een veilige sfeer waarbinnen overlegd kan worden over het ontwikkelproces. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en vieren de successen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de verbondenheid met de leerstof. Wanneer de leerstof aansluit bij de behoeften en interesses van de kinderen, zullen zij sneller tot groei en ontwikkeling komen. 

Competentie: Ik kan het 

Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Competentie zegt ook iets over het zelfvertrouwen van leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht weet wat de sterke en minder sterke kanten van een leerling zijn. En dat de school het onderwijs hierop aanpast. Door rekening te houden met mogelijkheden en interesses van leerlingen blijft de betrokkenheid groot, waardoor de ontwikkeling van een kind beter verloopt. Wij besteden extra aandacht aan leerlingen die moeite hebben met bepaalde lesstof. Adaptief onderwijs houdt ook rekening met de sterke kanten van een leerling. Soms is er namelijk meer uitdaging nodig. 

Autonomie: Ik doe het zelf 

Autonomie zegt iets over de zelfstandigheid van leerlingen. Leerlingen kunnen zelfstandig binnen een klassenorganisatie werken. Ze kunnen zelf oplossingen zoeken, keuzes maken en op hun eigen leerproces reflecteren. Natuurlijk zit hier een opbouw in. Leerlingen sturen (voor een deel) hun eigen leergedrag. Wij stimuleren autonomie door middel van verschillende werkvormen, procesgericht en doelgericht werken en werken aan eigenaarschap.