Een rijke geschiedenis

School met de Bijbel is een echte dorpsschool. Al ruim 80 jaar een plek voor ontwikkeling en groei. 

Al in 1939 bij de opening was het verlangen om kinderen te laten ontwikkelen en hen voor te gaan, met als inspiratiebron Gods Woord. Wij zetten dit met veel passie voort. 

Vereniging

In 1927 verenigden ouders zich, omdat ze voor hun kinderen christelijk onderwijs noodzakelijk achtten. Dat voor het eerst in 1939 de School met de Bijbel haar deuren kon openen, getuigt van een lange en moeilijke periode van voorbereiding. 
Groot was de vreugde toen de kleine school met twee klassen haar deuren kon openen. Het leerlingenaantal nam toe en bleef een aantal jaren rond de 90 kinderen. Vanwege het stijgende aantal leerlingen rondom 100 kinderen is in het voorjaar van 2010 een grote uitbreiding gerealiseerd. 

In de statuten staan de grondslag, het beginsel en het doel van de vereniging omschreven.  “Haar grondslag is Gods heilig en onfeilbaar Woord, opgevat in de zin, die daaraan gehecht wordt door de drie Formulieren van Enigheid. Alle uitspraken en handelingen van de vereniging zullen hiermee in overeenstemming moeten zijn en het beoogde onderwijs zal in de geest daarvan gegeven worden. In de school zal de Bijbel in Herziene Statenvertaling worden gebruikt.” (art.2) 
“Het doel van de vereniging is de stichting en instandhouding van een of meer scholen met de Bijbel.” (art.3) 

“Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in Gods Woord geopenbaarde wil van God.” (art.4) 

Van leden wordt gevraagd in te stemmen met de bovenomschreven grondslag, het doel en de beginselen van de vereniging. Die instemming dient schriftelijk te worden bevestigd. 

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Johan Franken. Leden betalen € 17,50 contributie per jaar. Eenmaal per jaar belegt het bestuur  een ledenvergadering, waarin ze haar beleid verantwoordt en beleidsvoornemens bekend maakt.