Bestuur en Medezeggenschaps Raad (MR)

Bestuur

Het schoolbestuur bestaat uit de directeur-bestuurder (directeur van de school) en twee bestuursleden. Daarnaast zijn er  vier toezichthouders uit de oudergeleding van de school. Zij worden gekozen door de leden van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken op school.  Voor de uitvoering van vele taken is de directeur gemandateerd. De directeur geeft leiding aan de school en voert samen met het team het beleid uit.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van SmdB Emst bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De MR overlegt met de directie over schoolbeleid. U kunt denken aan: groepsverdeling, financiën of leerlingenzorg. Zij communiceren via Parro met ouders.